Newsy GCI

Informacja o złożeniu w sądzie nowych propozycji układowych

Zarząd GC Investment S.A. w upadłości układowej („Spółka”) informuje, że złożył w dniu dzisiejszym do akt sprawy oznaczonych sygnaturą X GUp/34/14/3 (postępowanie upadłościowe Spółki) w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach komplet dokumentów zawierających m.in. nowe Propozycje Układowe stanowiące element Planu Restrukturyzacyjnego, Plan Naprawczy oraz prognozy finansowe Spółki na lata 2017 – 2024. Plan Restrukturyzacyjny oraz Plan Naprawczy o których mowa powyżej stanowią załączniki do niniejszego Raportu bieżącego. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że elementem Planu Restrukturyzacyjnego Spółki jest Program Skupu akcji własnych, który obejmować ma akcje wyemitowane dla wierzycieli Spółki i przekazane w drodze konwersji długu. W ocenie zarządu Spółki dalsza realizacja restrukturyzacji Spółki w zaproponowany w Planie Restrukturyzacyjnym i Planie Naprawczym sposób umożliwi wierzycielom zaspokojenie ich roszczeń i wykonanie układu, a w dalszej kolejności sprzedaż objętych w układzie akcji wg uznania na rzecz Spółki lub w drodze transakcji giełdowych. Zarząd Spółki zastrzega, że propozycje układowe mogą jeszcze ulec zmianie lub korekcie, co możliwe jest w świetle przepisów Ustawy Prawo Upadłościowe i Naprawcze, która zezwala m.in. na zmiany propozycji nawet w trakcie Zgromadzenia Wierzycieli.

Podstawa prawna: § 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Załączniki: